Bankructwo a organizacje przestępcze

Bankructwo danego przedsiębiorstwa może mieć swoje podłoże i przyczyny w wielu źródłach. Przedsiębiorstwa mogą bankrutować na skutek błędów osób nimi zarządzających. Firmy mogą także upadać na skutek różnych wydarzeń losowych, których w życiu jest wiele, a które nie zawsze są możliwe do przewidzenia. Bankructwo przedsiębiorstwa może jednak nastąpić też skutek działań przestępczych. Może się bowiem zdarzyć tak, że dana osoba otwiera dane przedsiębiorstwo, którego bezpośrednim konkurentem jest organizacja o charakterze mafijnym. Takie sytuacje maj miejsce we Włoszech, skąd pochodzi mafia i gdzie organizacje tego typu działają najprężniej. Jeśli dana osoba otworzy lokal gastronomiczny, który stanowi konkurencję dla organizacji przestępczej, to właściciela takiego przybytku mogą spotkać niemiłe konsekwencje. Może on zostać zmuszony do zamknięcia działalności albo też ogłoszenia bankructwa, aby sprawa nie wyglądała na podejrzaną. Zdarzają się również sytuacje, w których lokalni gangsterzy wymuszają haracze od właścicieli lokali i innych przybytków. Chodzi wówczas o zapłatę za tak zwaną ochronę. Jeśli odmówi się tego typu opłaty, to wówczas firmę jak i jej właściciela może w krótkim czasie spotkać bankructwo. Konsekwencje mogą być także gorsze. Tego typu sytuacje zdarzają się także na gruncie polskim i czasem są opisywane przez ogólnodostępne środki masowego przekazu. Bywa, że sprawcy takich przestępstw zostają też za nie ukarani.

Bankructwo i postępowanie naprawcze

Bankrutujące przedsiębiorstwo czasami stawiane jest w stan likwidacji. Tak dzieje się na ogól z przedsiębiorstwami nie rokującymi na przyszłość. Są to także przedsiębiorstwa, z których w wyniku spieniężenia majątku nie udało się zaspokoić wierzycieli spółki, którym zalega ona z płatnościami. W stan likwidacji stawiane są również przedsiębiorstwa o niskim prestiżu, którymi nie interesują się potencjalni inwestorzy, gotowi do przejęcia takiego przedsiębiorstwa. Jednak jeśli dane przedsiębiorstwo posiada pewną wartość i potencjał, to syndyk masy upadłościowej, odpowiedzialny za realizacje i nadzór nad wszelkimi czynnościami, związanymi z bankructwem i zabezpieczeniem majątku upadającej spółki, może zarządzić wykonanie i przeprowadzenie planu naprawczego w danym przedsiębiorstwie. Plan naprawczy upadającego przedsiębiorstwa, polega na stwierdzeniu wszystkich błędów, jakie zostały popełnione w danej spółce, a które doprowadziły do bankructwa tejże spółki. Plan ten w dalszej kolejności określa sposoby naprawy tych błędów w przyszłości. Plan naprawczy mówi także skąd pozyskać środki finansowe, które mają służyć poprawie finansów przedsiębiorstwa w przyszłości. Plan ten musi nosić znamiona realności i musi być możliwy do spełnienia. Musi mieć pokrycie w odpowiednich dokumentach. Za jego sporządzenie odpowiedzialny jest zarząd spółki lub ważni jej członkowie albo właściciel lub właściciele upadającego przedsiębiorstwa.

Bankructwa a wykupywanie przedsiębiorstw

Bankructwo dla przedsiębiorstwa prowadzącego działalność gospodarczą to jedna z najgorszych rzeczy jaka może się przydarzyć. Potem może nastąpić już tylko likwidacja takie przedsiębiorstwa. Bankructwo przedsiębiorstwa źle świadczy także czasem o osobach za nie odpowiedzialnych, gdyż niekiedy to błędy takich osób doprowadziły do katastrofy finansowej związanej z brakiem pieniędzy. Jeśli przedsiębiorstwo zbankrutuje to nie oznacza to jednak jego natychmiastowego końca, gdyż syndyk masy upadłościowej nie musi zarządzać całkowitej likwidacji danej spółki, jeśli uda się zaspokoić wierzycieli, majątkiem danego przedsiębiorstwa. Istnieje jednakże jeszcze inna szansa na uratowanie upadającego przedsiębiorstwa, dużą skuteczniejsza, lecz nie zawsze mająca miejsce. Mianowicie jedno przedsiębiorstwo, znajdujące się w dobrej kondycji finansowej, może wykupić to będące w tragicznym położeniu i w ten sposób uratować je i przywrócić do dobrego stanu. Aby jednak do takiej sytuacji doszło upadające przedsiębiorstwo musi przedstawiać jakąś wartość. Na ogół ratowane przed likwidacją czy bankructwem są bardzo szanowane marki, posiadające wieloletnią tradycję wierne grono odbiorców i nabywców ich produktów. Takimi przedsiębiorstwami są na przykład działające od wielu lat przedsiębiorstwa cukiernicze, słynące z wysokiej jakości produktów i wyrobów czy opiniotwórcze dzienniki. Nie zawsze bowiem spółki upadają przez brak zainteresowania konsumentów.

Bankructwo a odebranie nieruchomości

Wielu ludzi marzy o swoim własnym domu, z dużym i ładnym ogrodem, w którym rośnie mnóstwo kwiatów, a także z widokiem na piękne krajobrazy. Aby zrealizować to marzenie potrzeba dużej ilości środków finansowych, które trzeba w jakiś sposób zdobyć. Czasami ludzie w tym celu zaciągają kredyty, o określonym stopniu oprocentowania. Czasami takie kredyty są wyznaczone na bardzo dług okres czasu, a jak wiadomo w życiu dzieją się różne sytuacje, których nie da się do końca przewidzieć. Czasami ludzie zaciągają kredyt i szczęśliwie po latach udaje im się go spłacić. Nie wszyscy jednak mają tyle szczęścia, gdyż czasami w wyniku splotu nieszczęśliwych wydarzeń, zostają bankrutami. Jeśli straci się pracę i jednocześnie nie jest się w stanie spłacić zaciągniętego kredyty, to wówczas nieruchomość przepada, zostaje natomiast dług, który trzeba spłacić. Niekiedy w takich sytuacjach ludzie lądują na bruku, stąd też bierze się wiele bezdomnych osób. Czasami ludzie zastawiają też domy pod hipotekę, co też niekiedy kończy się w zły sposób, gdyż w przypadku kredytu hipotecznego, wierzytelności wobec banku muszą zostać spłacone w pierwszej kolejności. Banki zaś potrafią skutecznie zadbać o stan swoich finansów. Ludzie marzą o nieruchomościach, jednak bankructwo często odbiera im te marzenia i sprawia, że ich domami stają się brudne dworce kolejowe, na których obecnie nie można przebywać bez celu, gdyż zabraniają tego przepisy.

Bankructwo a areszt i więzienie

Osoba fizyczna od niedawna w Polsce może oficjalnie ogłosić bankructwo, zgodnie z przepisami ustawy o prawie upadłościowym i naprawczym. Jednakże warunkiem tego typu decyzji jest wystąpienie przyczyny losowej. Jeśli takowa przyczyna nie nastąpi, to nie można tego typu działania podjąć. Jeśli natomiast osoba fizyczna znajdzie się w tragicznej sytuacji finansowej ze swej winy, to wówczas konsekwencje mogą być różne. Niekiedy taka osoba fizyczna, może nawet utracić wolność, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli bowiem popełni się przestępstwo lub wykroczenie określonego rodzaju i sąd w procesie zasądzi karę grzywny, wyrażoną kwotowo lub w stawkach dziennych, a osoba ukarana nie posiada środków finansowych to po pewnym czasie taka osoba, może utracić wolność. Wolność zaś to jednak z najwyższych wartości społecznych, którą bardzo łatwo stracić, a którą dopiero wówczas prawdziwie się docenia, gdy jej brakuje. Polacy mimo wymazania Polski z mapy świata, odzyskali niepodległość dopiero po stu dwudziestu trzech latach. Dlatego należy szanować wolność, gdyż nie jest to wartość dana raz na zawsze. Osoba, która jest bankrutem, a sąd zasądził jej karę grzywny, spędzi karę w miejscu odosobnienia. Sąd bowiem zamieni karę finansową na dni spędzone w więzieniu, zamieniając zasądzoną karę finansową, dzieląc ją na stawki dzienne. Ilość stawek dziennych i jej maksymalny wymiar są określone szczegółowo w przepisach.

Bankructwo moralne i obyczajowe

Bankructwo jest terminem mającym wbrew pozorom dość szerokie znaczenie, nie odnoszącym się wyłącznie do tragicznej sytuacji finansowej jednostki lub przedsiębiorstwa prowadzącego działalność gospodarczą. Bankructwo może bowiem także dotyczyć wnętrza danego człowieka, jego stanu psychofizycznego. Ludzie w codziennym życiu, aby prawidłowo funkcjonować, muszą niekiedy sobie zaufać, nawet jeśli stosują zasadę ograniczonego zaufania. Ludzie mają też swoje kodeksy moralne, zbiory wartości, których starają się przestrzegać, aby żyć w zgodzie z samym sobą, kondycja duchowa jest bowiem równie istotna co fizyczna, a czasami ważniejsza. Jeśli natomiast ktoś zachował się niezgodnie z kodeksem obyczajowym danej osoby, złamał normy obyczajowe jakie ta osoba lub większa ich ilość przestrzega, wówczas taka osoba jest potępiana. Nazywana jest przy tym niekiedy moralnym bankrutem, a więc osobą wyzutą z wszelkich wartości, jakie potrzebne są do budowy silnego i zdrowego społeczeństwa, zwłaszcza społeczeństwa demokratycznego, które jest fundamentem silnej demokracji. Normy obyczajowe często są istotniejsze od norm ustanowionych przez legalnego prawodawcę. Najskuteczniejszym zaś sposobem na przestrzeganie norm prawnych, ustanowionych przez prawodawcę jest zrównanie ich z normami obyczajowymi i niedopuszczenie od moralnego bankructwa i zepsucia. Należy w tym celu dbać o szeroko zakorzenione w społeczeństwie tradycje, wychowują przede wszystkim młode pokolenia w ich duchu.

Bankructwo upadek idei

Jeśli mówi się o bankructwie, to na ogół ma się na myśli bankructwo finansowe, a więc stan, w którym brakuje środków finansowych na prowadzenie różnego rodzaju działalności oraz spłatę zaciągniętych długów. Jednak bankructwo to termin szerszy i można go także podciągnąć na grunt społeczny, można odnieść ten termin do pojedynczych ludzi. Można bowiem niekiedy usłyszeć o bankructwie idei i ideałów. Ludzie, zwłaszcza młodzi, często chcą zmieniać świat na lepsze, mają swoje poglądy i ideały, w które szczerze wierzą, licząc że ich realizacja przyniesie wymierne korzyści zarówno im jak i całemu społeczeństwu. Z czasem jednak, gdy dorastają i młodzieńcza energia i wigor nieco w nich przygasają, a także na skutek różnych wydarzeń, często odczuwają rozczarowanie. Mówią wtedy o upadku, bankructwie ideałów. Tak dzieje się na przykład, gdy ludzie mocno wierzą jakiejś osobie, liczą na nią, gdyż była przykładem niezależności i przekładania wartości nad dobra materialne. Gdy jednak taka osoba, której się zaufało, zachowa się w sposób zupełnie nieoczekiwany, mówi się właśnie o bankructwie, upadku ideałów. Tego typu rozczarowanie wielu ludzi odczuwało po okresie transformacji ustrojowej w Polsce, na początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy przywódcy Solidarności, a więc przeciwnicy władzy komunistycznej, objęli ważne stanowiska w państwie i nie spełnili oczekiwanych i pokładanych w nich nadziei.

Bankructwa lokali gastronomicznych

Stan bankructwa może osiągnąć każdy przedsiębiorca prywatny, niezależnie od sektora, w którym swoją działalność prowadzi. Nawet jeśli trafi się w odpowiednią niszą na rynku, to z pewnych przyczyn i przy zaistnieniu określonych okoliczności, dane przedsiębiorstwo może spotkać finansowa katastrofa. Tak może być na przykład z biurami turystycznymi. Tak może być także z przedsiębiorstwami świadczącymi usługi żywieniowe, a więc z różnego rodzaju barami i restauracjami. Tego typu placówki także mogą zbankrutować, co nie jest z resztą bardzo trudne do zaistnienia. Rynek usług gastronomicznych jest bowiem w Polsce bardzo rozbudowany, funkcjonuje duża konkurencyjność i dlatego należy bardzo się starać, aby z tego obiegu nie wypaść. Aby firma gastronomiczna odniosła sukces musi spełnić kilka podstawowych warunków. Przede wszystkim musi podawać ludziom dania wysokiej jakości o świetnych walorach smakowych, które przy okazji nie szkodzą organizmowi i spełniają wszystkie normy w zakresie bezpieczeństwa. Druga rzecz to odpowiednia lokalizacja danego lokalu, aby jak najwięcej ludzi w jego okolicach przebywało. Ważny jest również dobry marketing, gdyż jak wiadomo reklama jest dźwignią handlu i bez niej ciężko zaistnieć wśród szerszego grona ludzi. Istotne są także ceny, gdyż dania w dobre jakości, wymagają dobrej jakości produktów. Nie mogą więc kosztować bardzo mało, gdyż byłoby to nieopłacalne.

Przyczyny bankructw finansowych

Każdy człowiek i przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą pragną trwać w jak najlepszej sytuacji finansowej, która pozwala im realizować swoje bieżące potrzeby i interesy. Nie zawsze się to jednak w pełni udaje, co ma różne przyczyny. Osoby fizyczne często bankrutują na skutek różnych wydarzeń losowych. Często zdarza się tak, że dobrze prosperujące osoby, mające dobrą pracę, zaciągają kredyt finansowy na zakup gruntu pod budowę działki lub też na zakup gotowej nieruchomości mieszkalnej lub domu. Lecz wówczas, gdy straci się pracę, pojawiają się problemy, gdyż zaciągnięte zobowiązanie należy spłacić. W takich sytuacjach traci się zatem mieszkanie oraz popada się w długi, które kończą się w różny sposób, czasem nawet wylądowaniem na bruku, bez środków do życia. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą zbankrutować mogą na szereg różnych sposobów i w wyniku różnych zdarzeń, także tych losowych. Może bowiem wystąpić sytuacja, w której ogromny huragan zniszczy zakłady produkcyjne danego przedsiębiorstwa, a potem nie wystarczy pieniędzy na odbudowanie pozycji przedsiębiorstwa. Może być też tak, że dana spółka zbankrutuje na skutek złych decyzji osób nią zarządzających, na przykład w wyniku błędnego zainwestowania środków pieniężnych lub produkowania złej jakości produktów. Może wystąpić również sytuacja, w wyniku której przedsiębiorstwo zbankrutuje, z powodu braku zapotrzebowana na towary i usługi danego typu.

Bankructwo a samobójstwa ludzi

Ludzie na ogół pragną żyć, gdyż życie czasem dostarcza przyjemnych chwil, zwłaszcza jeśli ma się przyjaciół, rodzinę i pieniądze, które pozwalają realizować swoje życiowe potrzeby. Niekiedy jednak w krótkim czasie traci się zbierany przez długie lata finansowy majątek. Tego typu sytuacje kończą się w różny sposób. Jedni próbują odbudować swoją pozycję, pracując ciężko aby wyjść na prostą i równą ścieżkę. Nie każdy ma jednak w sobie tyle siły i samozaparcia, aby sprostać tego typu trudnym wyzwaniom życiowym. Czasami ludzie popełniają samobójstwa na skutek nagłej utraty środków pieniężnych. Według typologii samobójstwa Emila Durkheima, jest to samobójstwo fatalistyczne, związane z nieoczekiwanymi i bardzo niekorzystnymi wydarzenia w życiu danej osoby. Na świecie codziennie wielu ludzi popełnia samobójstwa, jednak w historii znane są konkretne przypadki popełniania samobójstw z powodu nagłej utraty środków finansowych. Tak było dwudziestego dziewiątego października tysiąc dziewięćset dwudziestego dziewiątego roku, a więc w tak zwany czarny czwartek. Nastąpił wtedy krach na nowojorskiej giełdzie, a w konsekwencji nagły spadek wartości akcji spółek. Ludzie w parę chwil tracili ogromne majątki i wieli nie wytrzymywało tego typu sytuacji, popełniając samobójstwo. Tak działo się również nieraz w przypadku opowieści o końcu świata, którego przepowiednie pojawiały się w historii wielokrotnie.