Syndyk masy upadłościowej

W przypadku ogłoszenia bankructwa przez przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą, najważniejszą sprawą jest odpowiednie zabezpieczenie majątku przedsiębiorstwa, aby zaspokoić wierzycieli spółki. Należy zabezpieczyć majątek przed grabieżą oraz nie dopuścić do pozbywania się dóbr należących do przedsiębiorstwa, w celu uniknięcia zaspokojenia wierzycieli przedsiębiorstwa. Tymi wszystkimi sprawami zajmuje się odpowiedni organ do tego powołany, mianowicie syndyk masy upadłościowej. Syndyk masy upadłościowej wyznaczany jest przez odpowiedni sąd, w celu sprawnej realizacji i nadzoru nad wcześniej wymienionymi zadaniami, związanymi z bankructwem i upadłością przedsiębiorstwa. Do jego kompetencji należy również oszacowanie rzeczywistej wartości dóbr i przedmiotów materialnych i niematerialnych, należących do upadającego przedsiębiorstwa. Syndyk masy upadłościowej może doprowadzić upadające przedsiębiorstwo do jego całkowitej likwidacji, lecz jest to ostateczność i nie musi tego robić. Nie jest to konieczne, jeśli dobra wchodzące w skład majątku przedsiębiorstwa, wystarczają do zaspokojenia wierzycieli przedsiębiorstwa. Wówczas syndyk masy upadłościowej nie ma potrzeby doprowadzać do całkowitej likwidacji przedsiębiorstwa, może ono funkcjonować dalej, na nowych zasadach. Syndyk masy upadłościowej działa zgodnie z przepisami ustawy o prawie upadłościowym i naprawczym, a także na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych i kodeksu cywilnego.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!